Algemene Voorwaarden II – Werk in Opdracht

I.  ALGEMEEN

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1  Schetsontwerp: een uit tekeningen bestaande uitwerking naar aanleiding van het intake interview met een schriftelijke of mondelinge toelichting. Aan de hand hiervan krijgt de opdrachtgever een duidelijk beeld van wat de kunstenaar voor ogen staat met betrekking tot vormgeving en materiaalkeuze van het te realiseren kunstwerk. Het schetsontwerp omvat mede een globale raming van de te verwachten kosten, inclusief 21% BTW, voor de realisering van het kunstwerk.
1.2  Definitiefontwerp: een nadere uitwerking van het schetsontwerp, die een totale beoordeling van het tot stand te brengen kunstwerk in al zijn onderdelen mogelijk maakt. Als en voor zover van toepassing omvat het definitieve ontwerp mede:

definitieve ontwerpschets;

een definitieve prijsberekening, uitgaande van reële materiaalkosten en vaststelling van het aantal     – arbeidsuren en het daarbij behorende uurtarief;

een planningsvoorstel met afleveringsdatum.
1.3  Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon voor wiens rekening het kunstwerk wordt verwezenlijkt en welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
1.4  Kunstenaar: Manon Elmendorp Artworks, gevestigde te Schiedam, Burg Knappertlaan 286,
ingeschreven in het handelsregister van KvK te Rotterdam onder nummer 52535282.


2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van de opdrachtgever en/of de kunstenaar.


3. De overeenkomst

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fasen, te weten:

de ontwerpfase;

de uitvoeringsfase;

de oplevering.
3.2  De overeenkomst kan slechts vóór de afronding van de uitvoeringsfase worden beëindigd als en voor zover de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden hierin uitdrukkelijk voorzien.
3.3  Tenzij anders overeengekomen, dient de beëindiging van de overeenkomst plaats te vinden door middel van een schriftelijke verklaring onder opgave van redenen.
3.4  Tenzij anders overeengekomen, treedt de beëindiging in werking op het moment van ontvangst van de beëindigingsmededeling.

II. ONTWERPFASE

4.  Indiening en toelichting van het schets- en definitiefontwerp
4.1  De kunstenaar zal de schets- en definitiefontwerp uiterlijk op de overeengekomen of nader overeen te komen datum in te dienen.
4.2 De opdrachtgever zal de kunstenaar in de gelegenheid stellen het ingediende schets- en definitiefontwerp nader toe te lichten.
4.3  De opdrachtgever beoordeelt het schets- en definitiefontwerp binnen 14 (veertien) dagen. Als de kunstenaar niet binnen 3 (drie) weken na inlevering van het schets- of definitiefontwerp een schriftelijke goedkeuring heeft ontvangen, wordt het ontwerp geacht door de opdrachtgever te zijn afgekeurd.


5. De beoordeling en goedkeuring van het schetsontwerp

5.1  Als de opdrachtgever het schetsontwerp afkeurt en de kunstenaar daarbij in de gelegenheid stelt het schetsontwerp aan te passen, zullen partijen in onderlinge overeenstemming een datum vaststellen waarop een aangepast schetsontwerp zal worden ingediend, tenzij de kunstenaar besluit af te zien van het maken van een aangepast schetsontwerp. De opdrachtgever is zal de kunstenaar concrete aanwijzingen ter zake van de aanpassing van het schetsontwerp te geven. Deze aanwijzingen mogen de artistieke onafhankelijkheid van de kunstenaar niet aantasten en mogen alleen betrekking hebben op hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit. Als de kunstenaar overgaat tot het maken van een aangepast schetsontwerp, is de kunstenaar niet gerechtigd tot een aanvullende vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Als de opdrachtgever het aangepaste schetsontwerp zoals bedoeld in het vorige lid, afkeurt of als de kunstenaar besluit af te zien van het maken van een aangepast schetsontwerp, is de opdrachtgever en/of kunstenaar bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Als de kunstenaar de overeenkomst in
overeenstemming met dit artikel 5 beëindigt, hoeft de opdrachtgever de kunstenaar de voor het schetsontwerp overeengekomen vergoeding niet te betalen.
5.3 Als de opdrachtgever het schetsontwerp heeft goedgekeurd, zal de opdrachtgever met de kunstenaar een datum afspreken om het definitiefontwerp in te dienen.
5.4  De opdrachtgever mag bij de goedkeuring van het schetsontwerp slechts aanvullende voorwaarden aan de voortzetting van de overeenkomst verbinden als en voor zover deze uitdrukkelijk, schriftelijk en ondubbelzinnig met de kunstenaar zijn of worden overeengekomen.
5.5  Als de kunstenaar tegen de door de opdrachtgever voorgestelde aanvullende voorwaarde(n) bezwaar maakt en als zodanige overeenstemming niet wordt bereikt, is elk der partijen bevoegd
om de overeenkomst te beëindigen. Als de overeenkomst door de opdrachtgever wordt beëindigd, dan zal de opdrachtgever de kunstenaar de voor het schetsontwerp overeengekomen vergoeding betalen.


6
De beoordeling en goedkeuring van het definitiefontwerp
6.1 Voordat de opdrachtgever zijn eindoordeel uitspreekt kan hij gemotiveerde voorstellen doen tot wijziging van het definitief- ontwerp. Deze voorstellen mogen de artistieke onafhankelijkheid
van de kunstenaar niet aantasten en mogen alleen betrekking hebben op hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit.
6.2 De opdrachtgever zal het eindoordeel schriftelijk aan de kunstenaar bevestigen. Als de opdrachtgever het definitiefontwerp afkeurt, zal de opdrachtgever de afkeuring te motiveren.
6.3  Als de opdrachtgever het definitiefontwerp afkeurt, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te beëindigen. In dat geval zal de opdrachtgever voor het schetsontwerp overeengekomen vergoeding betalen.
6.4 Nadat de afkeuring is of geacht moet worden te zijn gegeven zal de opdrachtgever aan de kunstenaar de voor het schetsontwerp overeengekomen vergoeding te betalen.
6.5  Goedkeuring van het definitiefontwerp omvat mede de goedkeuring van de prijsberekening zoals eerder is overeengekomen. Tenzij aanvullende voorwaarden van de opdrachtgever zoals aangegeven in artikel 5.4 en 6.1 de kunstenaar noodzaakt om een aangepaste prijsberekening te
maken. De eerder gemaakte prijsberekening vervalt bij afgifte aangepaste prijsberekening bij het definitiefontwerp. Dan geldt dat goedkeuring van het definitiefontwerp mede omvat de
goedkeuring van de aangepaste prijsberekening.

III. Uitvoeringsfase

7. De uitvoering van het definitiefontwerp
7.1  Nadat de goedkeuring op het definitiefontwerp is verleend, zal de kunstenaar een aanvang maken met de uitvoering van het defintiefontwerp.
7.2  Onder de uitvoering van het definitiefontwerp wordt al naar gelang de aard van het kunstwerk verstaan:

het vervaardigen van het kunstwerk;

het verzorgen van de eindoplevering overeenkomstig artikel 9.
7.3  De kunstenaar zal ter zake van de uitvoering van het definitiefontwerp bij de opdrachtgever een tijdsplanning doorgeven. Partijen zullen in onderlinge overeenstemming de datum van oplevering van het kunstwerk vaststellen.
7.4  De kunstenaar zal het definitiefontwerp deugdelijk uitvoeren. De kunstenaar zal hierbij de door of namens de opdrachtgever gegeven aanwijzigingen opvolgen, voor zover deze redelijk zijn en de artistieke onafhankelijkheid van de kunstenaar niet aantasten.
7.5  Het definitiefontwerp wordt door de kunstenaar uitgevoerd.
7.6  De kunstenaar zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van het werk.


IV.  Oplevering

8.  Eerste oplevering
8.1 De in artikel 7.3 bedoelde datum van oplevering wordt geacht te zijn de datum van de eerste oplevering. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is deze datum geen fatale datum. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever de kunstenaar schriftelijk in gebreke te stellen.
8.2  De oplevering bestaat uit een schriftelijke kennisgeving van de kunstenaar aan de opdrachtgever dat het kunstwerk vervaardigd is overeenkomstig het definitiefontwerp en dat het kunstwerk gereed is voor keuring door de opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden Manon Elmendorp Artworks d.d. 19 mei 2011 pagina 2 van 7

8.3  De opdrachtgever beoordeeld het kunstwerk binnen 14 (veertien) dagen na de in het vorige lid bedoelde kennisgeving door bezichtiging van het kunstwerk en de kunstenaar schriftelijk in
kennis te stellen van de aanvaarding of afkeuring van het vervaardigde kunstwerk.
8.4  Als de opdrachtgever het kunstwerk niet binnen de 14 (veertien) dagen heeft gekeurd en de kunstenaar niet binnen 3 (drie) weken na bezichtiging, schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van zijn
bevindingen, wordt het kunstwerk geacht te zijn aanvaard op het moment van het verstrijken van genoemde termijn.
8.5  De opdrachtgever is slechts bevoegd het kunstwerk af te keuren als het in ernstige mate afwijkt van hetgeen mocht worden verwacht op basis van het definitiefontwerp. Als de opdrachtgever het kunstwerk
binnen de in lid 3 genoemde termijn afkeurt, zal hij de kunstenaar aanwijzigingen geven ter zake van de aanpassingen die de kunstenaar voor de aanvaarding moet te maken. Bij het geven van deze aanwijzigingen zal de opdrachtgever de artistieke onafhankelijkheid van de kunstenaar te respecteren.

9.  Eindoplevering
De eindoplevering bestaat uit een schriftelijke kennisgeving van de kunstenaar dat het kunstwerk gereed is en/of dat eventuele bij de eerste oplevering gebleken gebreken of onvolkomenheden zijn
verholpen, alsmede een onderhoudsplan met aanwijzingen voor het onderhoud, gegevens en bijzonderheden met betrekking tot de gebruikte materialen.

10. Teruggave ontwerpen, e.d.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de kunstenaar binnen 14 (veertien) dagen na de eindoplevering alle ontvangen ontwerpen, tekeningen en alle overige voorwerpen en
materialen ter voorbereiding van het kunstwerk teruggeven.

11. Uniekheidsgarantie
De kunstenaar zal zich onthouden van het maken van een gelijk of soortgelijk aan hetgeen ter vervulling van de overeenkomst is of zal worden vervaardigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Levering
De opdrachtgever aanvaardt te allen tijde de wijze van vervoer door de kunstenaar bepaald tenzij anders is overeengekomen.

13. Aansprakelijkheid na levering
De kunstenaar is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt na overdracht en levering aan opdrachtgever of aan iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor levering, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar.

V. DIVERSEN

14. Risico en risico-overgang
Het risico van beschadiging, het tenietgaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op de kunstenaar. Dit risico gaat over op de opdrachtgever op het moment dat het kunstwerk is geleverd op het overeengekomen adres of op het moment dat kunstwerk is afgegeven aan de opdrachtgever of iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor levering van het kunstwerk.


15.
Rechtsvorderingen
15.1 De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat het kunstwerk niet voldoet aan hetgeen hij op grond van het definitieve ontwerp en/of de overeenkomst had mogen verwachten, als hij de kunstenaar daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.
15.2
Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens de kunstenaar door verloop van één jaar na het moment van de eindoplevering zoals bedoeld in artikel 9.


16
. Auteursrecht
16.1 De opdrachtgever is gehouden de regelgeving bepaald in de Auteurswet. In de hoofdregel betekent dit dat er niets zonder toestemming van de kunstenaar verveelvoudigd of openbaar
gemaakt mag worden.
16.2 Het kunstwerk wordt, niet gepersonificeerd, afgebeeld op de website www.manon-elmendorp.nl.


17.
Betalingstermijnen
17.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de overeengekomen prijsopgave alsvolgt in termijnen aan de kunstenaar uitbetalen:

Eerste termijn: Na goedkeuring van het definitiefontwerp overeenkomstig artikel 6, volgt de eerste helft van het te betalen bedrag binnen 14 (veertien) dagen.

Tweede termijn: Na de eindoplevering van het kunstwerk overeenkomstig artikel 9 volgt de 2e helft van het te betalen bedrag binnen 14 (veertien) dagen.
17.2 Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de in de voorgaande leden genoemde termijnen betaalt, zal de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, over
het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met 3% (drie procent), alsmede een vergoeding van eventueel gemaakte incassokosten en kosten verbonden aan juridische bijstand.
17.3  Als de kunstenaar op enig moment goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijnen zal voldoen, heeft de kunstenaar het recht om, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die de kunstenaar, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen.
18. Overmacht
18.1 Als de kunstenaar niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht), is de kunstenaar niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
18.2  Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de
kunstenaar, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal.
18.3  Als de overmachttoestand 90 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
beëindigen, voor zover de overmachttoestand dit rechtvaardigt.
18.4 Als de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt na de in lid 3 genoemd termijn, heeft de kunstenaar recht op een vergoeding.
Deze vergoeding is het uurtarief, zoals bepaald in de overeengekomen prijsberekening vermeld in artikel 6.5, vermenigvuldigd met de gemaakte arbeidsuren aan het kunstwerk. Daarbij opgeteld komen de kosten voor het reeds gebruikte materiaal ook voor rekening van de opdrachtgever.

19. Overlijden kunstenaar
19.1 Elke overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de kunstenaar. De opdrachtgever is gehouden om aan de erfgenamen van de kunstenaar met betrekking tot de reeds
verrichte werkzaamheden de in de artikel 17.1 genoemde termijnen met de daarbij behorende bedragen te betalen. De opdrachtgever zal de betreffende bedragen uiterlijk binnen 14 dagen na het overlijden van de kunstenaar aan de erfgenamen betalen.
Artikel 17.2 is van overeenkomstige toepassing. Als de kunstenaar geen erfgenamen heeft of als de opdrachtgever er niet in slaagt de erfgenamen te achterhalen na een redelijke poging daartoe te
hebben gedaan, is de opdrachtgever geen vergoeding van verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten verschuldigd.
19.2 Het niet gereed zijnde kunstwerk staat na betaling ter beschikking van de opdrachtgever. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het kunstwerk door een derde te laten verrichten, doch niet
zonder toestemming van de erfgenamen van de kunstenaar. De erfgenamen zullen deze toestemming niet op onredelijke gronden aan de opdrachtgever onthouden. Als de erfgenamen deze toestemming niet geven en het kunstwerk de opdrachtgever niet
tot enige nut strekt, is de opdrachtgever niet tot enige vergoeding van verrichte werkzaamheden verschuldigd. De opdrachtgever is in dat geval wel gehouden tot vergoeding van de materiaalkosten
die de kunstenaar heeft gemaakt of van de kosten die onafwendbaar zijn (bijvoorbeeld in verband met reeds gedane bestellingen).

20. Faillissement en surséance van betaling
Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.

21. Wijziging van omstandigheden
21.1 Als zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de kunstenaar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst uitvoert, is de kunstenaar bevoegd de overeenkomst te beëindigen.
21.2 Als de overeenkomst in overeenstemming met het voorgaande lid wordt beëindigd, is de opdrachtgever gehouden aan de termijnen en de daarbij behorende bedragen zoals bedoeld in artikel 17.1 te vergoeden voor zover de kunstenaar deze kosten reeds heeft gemaakt of nog verschuldigd zou zijn.


22.  Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op iedere daarmee verbonden overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Manon Elmendorp Artworks d.d. 19 mei 2011 pagina 3 van 7